Reklamačný poriadok


Všeobecné ustanovenia 


Spoločnosť QUADROFLEX s. r. o. Nová Osada 11, Dunajská Streda (ďalej len "Predávajúci") vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok"), ktorý je v súlade s § 18 ods. 1 zákona c. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Poskytovanie služieb predávajúcim sa riadi podľa Rámcovej kúpnej zmluvy Predávajúceho, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Kupujúcim je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba pričom právnická osoba je vždy zastúpená fyzickou osobou.

Zodpovednosť predávajúceho a nebezpečenstvo škody na tovare.

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, t.j., že dodaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti v zmluve uvádzané predajcom, výrobcom, alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá technickým požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Podmienky a postup pri reklamáciách.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi, alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na obsluhu a v záručnom liste, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenými vlastnosťami a ďalej nesmie porušiť plomby v častiach kde je tovar plombovaný. Reklamácia musí mať písomnú formu. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti QUADROFLEX, s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, alebo ak je v záručnom liste alebo inom mieste podľa záručných podmienok, uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky. Reklamácie doručené poštou, faxom, emailom alebo osobne, predávajúci prijíma na adrese prevádzky firmy v čase otváracích hodín. Predávajúci písomne (mail, fax, list) potvrdí prebratie reklamácie a informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia a lehotách určených reklamačným poriadkom. Kupujúci môže písomne oznámiť reklamáciu a uplatniť nárok na jej odstránenie u predávajúceho kedykoľvek počas záručnej lehoty. Ak už záručná lehota uplynula, považuje sa reklamácia zo strany predávajúceho za pozáručnú. Predávajúci oboznámi kupujúceho o výsledku reklamácie do 3 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní od dňa podania reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej chyby. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia musí obsahovať najmä údaje o kupujúcom a predmete reklamácie (značka a typ spotrebiča, výrobné číslo, dátum predaja a montáže príp. uvedenia do prevádzky, jasný popis závady) Kupujúci k reklamácii priloží všetky doklady o kúpe (faktúra, pokladničný doklad ). Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať ďalšie doklady o výrobku najmä v prípade, že vzniknú pochybnosti o pôvode výrobku, alebo o spôsobe použitia. Ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou je kupujúci povinný predložiť aj potvrdený a riadne vyplnený záručný list QUADROFLEX s.r.o. Ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti alebo kupujúci nedoloží požadované doklady bez zbytočného odkladu, predávajúci má právo vyzvať kupujúceho, aby v stanovenej lehote doplnil alebo spresnil požadované údaje s upozornením, že v opačnom prípade bude reklamácia považovaná za neoprávnenú. Ak aj po tomto upozornení kupujúci nedodá požadované doklady do 5 pracovných dní, reklamácia sa považuje za vybavenú s výslednom neoprávnená reklamácia. Termín na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dni, počas ktorých kupujúci nedodal požadované doklady. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení faktúra. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24 mesačná záruka od dátumu prevzatia spotrebiča, nie však dlhšia, hoci dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Predávajúci nezodpovedá za vady výrobku a neposkytuje záruku: pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru a jeho nesprávnym či nadmerným používaním spojené s porušením ochrannej plomby na tovare, spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť v prípade výrobkov dovezených z cudziny spôsobené neodbornou montážou zariadenia, ktoré vznikli ako následok zlyhania, alebo zlej montáže inej súčiastky, alebo komponentu mimo spotrebič (napr. zle riešený odvod spalín, nezaradenie redukčného tlakového zariadenia pred spotrebič atď.)