Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok
Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť QUADROFLEX s. r. o. Nová Osada 11, Dunajská Streda (ďalej len "Predávajúci")
vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok"), ktorý je v súlade s § 18
ods. 1 zákona c. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona c. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“) o
podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“)
vrátane
údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
Poskytovanie služieb predávajúcim sa riadi podľa Rámcovej kúpnej zmluvy Predávajúceho,
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonní
ka. Kupujúcim je
fyzická osoba
-
podnikateľ
,
alebo
právnická osoba
pričom právnická osoba je vždy zastúpená fyzickou osobou.
Zodpovednosť predávajúceho a nebezpečenstvo škody na tovare
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, t.j. že dodaný
tovar má akosť
a úžitkové vlastnosti v zmluve uvádzané predajcom, výrobcom, alebo jeho zástupcom
popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre
vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá technickým požiadavkám, právnym pr
edpisom, je v
určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci
pri použití veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
-
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď pr
evezme tovar
od
predávajúceho.
Podmienky a postup pri reklamáciách
Ak sa v
yskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu
reklamovať. Podmienkou uznania
reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby
rekla
movaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi, alebo všeobecnými
hygienickými zásadami.
-
Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne
známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na
obsluhu a v záručnom
liste, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenými vlastnosťami a ďalej nesmie porušiť
plomby v častiach kde je tovar plombovaný.
Reklamácia musí mať písomnú formu. Kupujúci
uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti
QUAD
ROFLEX, s.r.o. Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, alebo ak je v záručnom liste uvedený
podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní právo na
opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo zá
ruky.
Reklamácie doručené
poštou, faxom, e
-
mailom alebo osobne, predávajúci prijíma na adrese prevádzky firmy v čase
otváracích hodín. Predávajúci písomne (mail, fax, list) potvrdí prebratie reklamácie a informuje
kupujúceho o spôsobe vybavenia a lehotách
určených reklamačným poriadkom.
Kupujúci môže písomne oznámiť reklamáciu a uplatniť nárok na jej odstránenie u predávajúceho
kedykoľvek počas záručnej lehoty. Ak už záručná lehota uplynula, považuje sa reklamácia zo
strany predávajúceho za pozáručnú.
Pre
dávajúci oboznámi kupujúceho o výsledku reklamácie do 3 pracovných dní, v zložitejších
prípadoch do 30 dní od dňa podania reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na
odborné posúdenie reklamovanej chyby. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci r
ovnaké práva
akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
Reklamácia musí obsahovať najmä údaje o kupujúcom a predmete reklamácie. Kupujúci k
reklamácii priloží všetky doklady o kúpe (faktúra, pokladničný doklad ). Predávajúci si vyhradzuje
právo vyžiadať
ďalšie doklady o výrobku najmä v prípade, že vzniknú pochybnosti o pôvode
výrobku, alebo o
spôsobe použitia
. Ak ide o výrobok s predĺže
nou záručnou lehotou je kupujúci
povinný predložiť aj potvrdený a riadne vyplnený
záručný list
QUADROFLEX s.r.o.
Ak rek
lamácia neobsahuje požadované náležitosti alebo kupujúci nedoloží požadované doklady
bez zbytočného odkladu, predávajúci má právo vyzvať kupujúceho, aby v stanovenej lehote
doplnil alebo spresnil požadované údaje s upozornením, že v opačnom prípade bude re
klamácia
považovaná za neoprávnenú. Ak aj po tomto upozornení kupujúci nedodá požadované doklady
do 5 pracovných dní, reklamácia sa považuje za vybavenú s výslednom neoprávnená reklamácia.
Termín na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dni, počas ktorých ku
pujúci nedodal požadované
doklady.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o
zakúpení
-
faktúra
. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol
vydaný záručný list, ale kupujúci ho
stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa
na tovar poskytne 24
-
me
sačná záruka od dátumu prevzatia
spotrebiča, nie však dlhšia, hoci
dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.
Predávajúci nezodpovedá za vady

robku a neposkytuje záruku:

pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru a jeho nesprávnym či nadmerným
používaním

spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

spôsobené zásahom ne
oprávnenej osoby
na tovar alebo jeho súčasť.
-
v prípade výrobkov dovezených z cudziny
-
spôsobené neodbornou montážou zariadenia
-
ktoré vznikli ako následok zlyhania, alebo zlej montáže inej súčiastky, alebo komponentu mimo
spotrebič ( napr. zle rieše
ný odvod spalín, nezaradenie redukčného tlakového zariadenia pred
spotrebič atď )