Zásady ochrany osobných údajov - GDPR


Vážení klienti a potenciálny klienti,
na riadne splnenie vášho dopytu a našich zákonných povinností potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť QUADROFLEX, s.r.o., Nová Osada 11, Dunajská Streda 929 01,IČO: 31435998 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Aké osobné údaje spracúvame?

V zásade spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete. V rozsahu závislom na jednotlivých účeloch spracúvania môže ísť o tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, č. účtu, č. OP, email, telefónne číslo, prípadne iné údaje ktoré sú predmetom nášho zmluvného vzťahu.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia zákonných povinností na vedenie účtovnej agendy, na plnenie našich zmluvných povinností voči dotknutým osobám, prípadne na uplatňovanie našich právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. Pri objednávkach tovaru prostredníctvom E-SHOPu spracúvame Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ ste náš klient a zmluvný partner, môžeme vás informovať o aktuálnych akciách a zľavách na naše produkty a služby, bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Našim oprávneným záujmom je priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o akciách a zľavách, môžete to kedykoľvek namietať na quadroflex@quadroflex.sk

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

- cez online formulár
- zaslaním emailom
 
6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakou formou, akou ste nám ho udelili, alebo aj:

- zaslaním oznámenia poštou na adresu prevádzkovateľa

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme externému účtovníkovi a poisťovniam, prípadne iným sprostredkovateľom.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sú jednotlivé osobné údaje spracúvané.
 
Účtovníctvo - Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
Zmluvy s klientmi - zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
E-shop - Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

10. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
Meno a priezvisko: Robert Takács
Email: quadroflex@quadroflex.sk
Tel. č.: 421(0)905 693 652

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email quadroflex@quadroflex.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ako napríklad počítače.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa
________________                

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom.