Záruka

Počas celej histórie firmy QUADROFLEX s.r.o. (predtým QUADRIGA s.r.o.), sme sa našim zákazníkom snažili poskytnúť výrobky, na ktoré sme ako dovozca vždy poskytli maximálnu záruku. Je veľmi dôležité vždy prečítať si podmienky záruky v záručnom liste. V prípade, že ste konečný spotrebiteľ,  povinná zákonná záručná lehota začne plynúť dňom zakúpenia zariadenia. Na jej uplatnenie v prípade akejkoľvek poruchy spotrebiča, vždy budete potrebovať predložiť originál dokladu o kúpe spotrebiča, alebo jeho originál správne a čitateľne vyplnený Záručný list (súčasť dodávky spotrebiča). V rámci dvojročnej záruky máte nárok na bezplatnú opravu výrobku v prípade, že servisný technik potvrdí, že ide o výrobnú vadu výrobku. 

Na niektoré naše zariadenia (väčšina bojlerov) máte možnosť aktivácie predĺženej záruky až o 3 roky. Predĺženú záruku je potrebné aktivovať na našej stránke. Druhou podmienkou je absolvovanie servisnej prehliadky. Servisná prehliadka (podobne ako lekárska preventívna prehliadka) predlžuje zároveň životnosť Vášho výrobku tým, že prípadný možný problém je diagnostikovaný a zavčas vyriešený našim autorizovaným servisným technikom.       

V prípade, že je v praxi spotrebič využívaný na podnikanie a kupujúcim je podnikateľský subjekt (živnosť, spoločnosť, združenie, či organizácia), záručnú dobu zákon nestanovuje. V tomto prípade je záruka na celý spotrebič stanovené na dobu 1 roka.

Záruka znamená prevzatie zodpovednosti dovozcu alebo výrobcu za vady výrobku spôsobené výrobnou vadou. Toto je velmi dôležité uvedomiť si, pretože pokazený výrobok automaticky neznamená, že ide o výrobnú vadu a že máme nárok na bezplatnú opravu výrobku. Najčastejšie sú vady spôsobené neodbornou montážou, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ako sú tvrdá voda, prašné a vlhké prostredie a v neposlednom rade je veľa vád spôsobených nevhodným používaním výrobku. Tu máme na mysli najmä zle zvolený objem  bojlera.      

Podrobné podmienky záruky nájdete v reklamačnom poriadku a záručnom liste, ktorý je súčasťou každého výrobku.